Bezoek ook de websites van onze andere Oesterdam labels:

logo Oesterdam
logo Oesterdam/horeca
logo Oesterdam/marina
logo Oesterdam/events
logo Oesterdam/resort
logo Oesterdam/verkoop
Algemene voorwaarden

Op de reservering zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) en de Algemene Voorwaarden van Speelmansplaten B.V./Oesterdam van toepassing. Graag maken wij je attent op de volgende afwijkende voorwaarden, deze prevaleren boven de UVH.
 
Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op de totaal offerte. Bij grote wijzigingen in het programma behoudt Speelmansplaten B.V./Oesterdam zich het recht voor de prijzen aan te passen. Indien er vanuit de klant opdracht wordt gegeven de offerte te wijzigen na ondertekening van de offerte, dan wordt dit gezien als een aanvulling op de opdracht. De klant geeft dan automatisch akkoord voor de eventuele meerprijs welke verrekend zal worden in de eindfactuur.
 
Bovengenoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2018, prijsstijgingen en veranderingen in btw-percentages voorbehouden.
 
Bij vermindering van het aantal deelnemers behoudt Speelmansplaten B.V./Oesterdam. zich het recht voor het event te verplaatsen naar een andere ruimte dan oorspronkelijk was overeengekomen.
 
Vermindering van maximaal 10% van het aantal gasten tot 7 werkdagen voor aanvang van uw evenement is kosteloos.
 
Indien een evenement meer gasten betreft dan vooraf is overeengekomen, zal sprake zijn van ‘meerwerk’. Deze kosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over de hoogte van deze kosten is Speelmansplaten B.V./Oesterdam in ieder geval gerechtigd hiervoor marktconforme prijzen in rekening te brengen.
 
Minderwerk wordt door Speelmansplaten B.V./Oesterdam niet gecompenseerd tenzij schriftelijk anders overeengekomen of tenzij opdrachtgever gebruik maakt van onderstaande annuleringsregeling.
 
Speelmansplaten B.V./Oesterdam behoudt zich het recht u te verzoeken binnen 48 uur een beslissing te nemen over het al dan niet bevestigen van een optionele reservering.
Bij inhuringen via Oesterdam Extern zullen eventuele manco’s of beschadigingen aantoonbaar toegebracht door de klant worden door gefactureerd aan de klant.
 
Het gebruik van glitters of het strooien van rijst is niet toegestaan op onze locaties. Indien hier niet aan gehouden wordt zijn wij gerechtigd éénmalig schoonmaakkosten in rekening te brengen van € 250,- ex btw. Confettisnippers (slierten) zijn wel toegestaan op onze locaties. Bij gebruik hiervan brengen wij altijd € 250,- ex btw extra schoonmaakkosten in rekening. Het is verboden confetti kanonnen op de verlichting te richten in verband met de brandveiligheid.
 
Het gebruik van vuurwerk of rookbommen is niet toegestaan op onze locaties, met uitzondering van Oudjaarsdag. Indien hier niet aan gehouden wordt zijn wij gerechtigd €250 ,- ex btw. in rekening te brengen. 

Eventueel decoratiemateriaal of cadeaus dienen direct na afloop van het evenement door de klant mee te worden genomen. De locatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal hiervan of van persoonlijke eigendommen. Goederen/ producten die binnen 24 uur na afloop van het evenement niet worden opgehaald zullen wij zonder notificatie (laten) verwijderen. Eventuele verwijdering kosten (welke afhankelijk zijn van de aard van het product) worden bij de gast in rekening gebracht.
 
Offertes kunnen alleen volledig en onvoorwaardelijk worden geaccepteerd. Gedeeltelijke acceptatie is niet toegestaan en leidt tot het vervallen van de desbetreffende offerte.
 
De Algemene Voorwaarden van opdrachtgever gelden niet. Speelmansplaten B.V./Oesterdam wijst deze uitdrukkelijk van de hand.
 
Speelmansplaten B.V./Oesterdam kan te allen tijde van de opdrachtgever verlangen dat deze een waarborgsom deponeert. De ontvangen waarborgsom wordt deugdelijk geadministreerd en dient uitsluitend tot zekerheid voor Speelmansplaten B.V./Oesterdam

Speelmansplaten B.V./Oesterdam hanteert de volgende betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen in de offerte, op basis van de hierna te noemen percentages van de prijs genoemd in de door opdrachtgever geaccordeerde offerte, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum:
  • a. 50% binnen 14 dagen na ondertekening door opdrachtgever van de offerte. Indien het evenement plaats vindt binnen 14 dagen na ondertekening van de offerte dient de aanbetaling binnen 2 werkdagen voorafgaand aan het evenement voldaan te worden.
  • b. 75% uiterlijk 14 dagen voorafgaande van  het evenement. Indien het evenement plaats vindt binnen 14 dagen na ondertekening van de offerte dient de aanbetaling binnen 2 werkdagen voorafgaand aan het evenement voldaan te worden.
Speelmansplaten B.V./Oesterdam zal de met opdrachtgever overeengekomen prijs mogen verrekenen met hetgeen deze laatste bij wijze van voorschot c.q. waarborgsom aan het Speelmansplaten B.V./Oesterdam heeft voldaan. Een eventueel positief saldo ten gunste van de opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk door het Speelmansplaten B.V./Oesterdam aan opdrachtgever worden terugbetaald.
 
De betalingstermijn van een factuur van het Speelmansplaten B.V./Oesterdam bedraagt ten hoogste 14 dagen, m.u.v. de factuur waarvan het evenement binnen 14 dagen na ondertekening van offerte plaats vindt.
 
De wijze waarop het Speelmansplaten B.V./Oesterdam haar facturen verstuurd kunnen niet aangepast worden ten gunste van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in offerte. Indien opdrachtgever na facturatie een wijziging wenst door te voeren ten behoeve van de administratie van de opdrachtgever zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
 
ANNULERINGEN OVEREENKOMST
De klant is niet bevoegd een overeenkomst met Speelmansplaten B.V./Oesterdam te annuleren, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk of via de mail geannuleerd.
 
No show
In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 
Annulering van de getekende reservering
Wanneer een reservering is gemaakt voor het beschikken door een klant over een ruimte gedurende een bepaalde tijd dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
  • a. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  • b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  • c. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  • d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  • e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  • f. Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.